Naše projekty

Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi

V roce 2020 jsme začali realizovat projekt s názvem „Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi“ podpořený Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021.

V rámci projektu se pokoušíme rozpracovat informace získané Ministerstvem životního prostředí při přípravě aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Severozápad a vytvořit podrobnější místní analýzu stavu ovzduší pro tři okresy Ústeckého kraje.

Cílem projektu je identifikace původu znečištění ovzduší částicemi PM2,5 a PM10 v Severočeské uhelné pánvi a omezení vlivu původců znečištění ovzduší prostřednictvím přijetí vhodných opatření.

V rámci projektu jsou naší společností prováděna krátkodobá měření koncentrací částic PM2,5 a PM10 a ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem další dlouhodobá měření a chemické analýzy částic. Projekt má ambici využít nové a moderní interpretační nástroje pro popis distribuce znečištění ovzduší.

V roce 2021 proběhl v první polovině roku výběr dodavatele měřicí techniky a nezbytných služeb (měření). V druhé polovině roku začaly měřicí kampaně, které budou vrcholit především v roce 2022. V roce 2023 budou pokračovat krátkodobé kampaně a bude probíhat vyhodnocení zjištěných výsledků měření. Posledním krokem bude příprava akčního plánu s návrhem opatření.

Projekt bude mít dva výstupy: Prvním je zpráva obsahující analýzu zjištěných dat o úrovni znečištění a druhým je akční plán Severočeských dolů a.s. pro Lom Bílina.

Projekt bude znamenat přínos nejen pro orgány státní správy působící v oblasti ochrany ovzduší, které posílí znalosti o dotčeném území, ale především obyvatele Ústeckého kraje, kterým se zvyšuje šance na zlepšení kvality ovzduší.

Tohle je území, na které se chceme zaměřit.

Ascend s. r. o.

Tohle je území, na které se chceme zaměřit. Území, které se v minulosti zbavilo obrovské environmentální zátěže, ale stále má své problémy. Naší ambicí je těmto problémům více porozumět.

Uhelné elektrárny umístěné v těsné blízkosti povrchových lomů

Ascend s. r. o.

Uhelné elektrárny umístěné v těsné blízkosti povrchových lomů. Starají se o dodávky energie pro celou Českou republiku, ale logicky představují zátěž pro území, kde se nachází.

Rekultivované prostory začínají ožívat novým životem

Ascend s. r. o.

Rekultivované prostory začínají ožívat novým životem, a to je moc dobrá zpráva. Plánované měření ukáže, jak je na tom kvalita ovzduší v místech v těsné blízkosti funkčního lomu.

Více informací o Norských fondech můžete získat na:

Náš projekt realizujeme díky podpoře Norských fondů

IMAGE: Norské fondy