Naše projekty

Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi

V letech 2021 až 2023 jsme realizovali projekt s názvem „Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi“ podpořený Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021.

Cílem projektu byla identifikace původu znečištění ovzduší částicemi PM2,5 a PM10 v Severočeské uhelné pánvi a omezení vlivu původců znečištění ovzduší prostřednictvím přijetí vhodných opatření. Projekt byl zaměřen do území tří okresů, především pak do okolí lomu Bílina.

V rámci projektu byla naší společností prováděna krátkodobá měření koncentrací částic PM2,5, PM10 a celkové frakce částic a ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem i dlouhodobá měřicí kampaň spojená s chemickou analýzou částic. Na zjištěné koncentrační hodnoty a informace o směru a rychlosti větru byly nasazeny moderní interpretační modelové nástroje pro popis distribuce znečištění ovzduší (OPEN AIR, Positive Matrix Factorization).

V roce 2021 proběhl v první polovině roku výběr dodavatele měřicí techniky a nezbytných služeb (měření). V druhé polovině roku začaly měřicí kampaně, které pokračovaly v roce 2022, kdy probíhala i celoroční odběrová kampaň suspendovaných částic PM10 ve čtyřech vybraných lokalitách. V roce 2023 pokračovaly krátkodobé kampaně a vyhodnocení zjištěných výsledků měření. Na zjištěné výsledky navázala příprava akčního plánu Severočeských dolů a.s. s návrhem konkrétních technických, investičních a provozních opatření ke snížení vlivu lomu Bílina a související úpravny uhlí na vnější ovzduší.

Projekt má dva výstupy. Prvním je zpráva obsahující analýzu zjištěných dat o úrovni znečištění ovzduší a druhým je akční plán Severočeských dolů a.s. pro Lom Bílina.

Kompletní výsledky a oba výstupy byly předány poskytovateli dotace a Ministerstvu životního prostředí a byly na konci projektu i v jeho průběhu prezentovány orgánům státní správy, samosprávě i odborné veřejnosti.

Informační leták projektu je k dispozici ke stažení zde.

pdfInformační leták Tromsovelikost: 0,31MB

Více informací o Norských fondech můžete získat na:

Náš projekt realizujeme díky podpoře Norských fondů

IMAGE: Norské fondy